Balluff Vietnam - Đại lý phân phối chính thức hãng Balluff tại Việt Nam

Balluff Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Balluff chính hãng tại Việt Nam
Balluff Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Balluff ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

81200067;BNS 819-100-R-11-X4                      
11023990;C08F4A1-500-112                          
11002945;C08F-4A1-5002                            
182308;BNS 813-D03-D12-100-10-01-FD             
125194;BNS 819-100-R-13                         
11024021;C08F4B1-10K-112                          
125032;BNS 819-99-D-10                          
11023971;C08F4B1-10K-212                          
147890;BNS 819-99-D-10-S80                      
11024255;C12F4A2-500-122                          
125033;BNS 819-99-D-11                          
135637;BNS 819-B06-R12-72-10                    
11024023;C08F4B1-300-012                          
178449;BNS 819-99-D-11-FC                       
11003803;C08F-4B1-3001                            
11024025;C08F4B1-300-212                          
164850;BNS 819-99-D-12                          
C08F 4B1 5001   ;11024027
147889;BNS 819-99-D-12-S80                      
11002946;C08F-4B1-5002                            
125031;BNS 819-99-D-13                          
182268;BNS 819-X536-D06-D12-100-10-FD           
11024145;C12F3A2-10K-02                           
147891;BNS 819-99-D-13-S80                      
157818;BNS 819-99-D-W1Q                         
11024164;C12F3A2-300-020                          
182378;BNS 813-D03-L12-100-20-02                
11003842;C12F-3A2-3001                            
125030;BNS 819-99-K-10                          
11024172;C12F3A2-300-220                          
147887;BNS 819-99-K-10-S80                      
182599;BNS 819-B10-R12-72-10                    
125029;BNS 819-99-K-11                          
11003847;C12F-3A2-5001                            
128917;BNS 813-D03-R12-100-10-01                
126253;BNS 819-C02-D12-61-24-10                 
11024243;C12F3B2-10K-020                          
125027;BNS 819-99-K-13                          
11024266;C12F-3B2-10K1                            
147878;BNS 819-100-R-12-S80                     
125023;BNS 819-99-R-10                          
11024253;C12F3B2-10K-220                          
147853;BNS 819-99-R-10-S4                       
128428;BNS 819-D02-D12-100-10                   
128919;BNS 813-D03-R12-100-22-03                
147893;BNS 819-99-R-10-S80                      
125022;BNS 819-99-R-11                          
148604;BNS 829-D04-D16-100-10                   
127505;BNS 819-D02-D12-100-10-FD                
125021;BNS 819-99-R-12                          
125020;BNS 819-99-R-13                          
11023996;C12F3B2-500-020                          
161592;BNS 819-99-R-W1Q                         
11003890;C12F-3B2-5001                            
11024230;C12F3B2-500-220                          
182615;BNS 813-B02-D12-72-22-02                 
147929;BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80R       
124367;BNS 819-B02-D08-40-11                    
153605;BNS 819-B02-D08-40-13                    
127956;BNS 819-D02-D16-100-10                   
170896;BNS 813-99-K-49                          
124876;BNS 819-B02-D08-46-11                    
11024265;C12F4A2-10K-022                          
124896;BNS 819-B02-D08-46-3B                    
182278;BNS 819-D02-K16-100-10                   
124881;BNS 819-B02-D10-46-10                    
164895;BNS 819-B02-D10-46-11                    
159915;BNS 819-B02-D12-61-12-10                 
128424;BNS 819-D02-L12-100-10-FD                
182558;BNS 813-D04-L16-62-12-04                 
164926;BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD              
137872;BNS 819-D02-L12-62-10                    
157049;BNS 819-B02-D12-61-12-10FDS80R           
11003775;C12F-4A2-3000                            
129842;BNS 813-D04-R12-100-12-04                
151777;BNS 819-B02-D12-61-12-3B                 
128430;BNS 819-D02-R12-100-10                   
11003865;C12F-4A2-3002                            
128484;BNS 819-D02-R12-100-10-FD                
126260;BNS 819-B02-D12-61-30-10                 
11003862;C12F-4A2-5002                            
126264;BNS 819-B02-D16-61-16-10                 
11024250;C12F4B2-10K-122                          
126158;BNS 819-B02-D16-61-30-10                 
11003860;C12F-4B2-10K2                            
164907;BNS 819-D02-R16-100-10-FD                
126353;BNS 819-B02-E12-61-12-10                 
128931;BNS 819-D03-D12-100-10-FD                
11023988;C12F4B2-300-022                          
135448;BNS 813-D05-L12-100-20-02                
11023985;C12F4B2-500-022                          
11023999;C12F4B2-500-122                          
147904;BNS 819-D03-D12-62-10-FD-S80S            
126288;BNS 819-B02-L12-61-12-3B                 
128374;BNS 819-D03-D16-100-10-FD                
124374;BNS 819-B02-R08-40-10                    
128378;BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD             
147916;BNS 819-B02-R08-40-10-S80R               
129445;BNS 813-D06-D12-100-12-06                
124375;BNS 819-B02-R08-40-11                    
124376;BNS 819-B02-R08-40-13                    
164900;BNS 819-B02-E12-61-12-10                 
124879;BNS 819-B02-R08-46-11                    
182315;BNS 819-D03-L12-100-10-FD                
124880;BNS 819-B02-R08-46-13                    
124897;BNS 819-B02-R08-46-3B                    
128934;BNS 819-D03-R12-100-10-FD                
129870;BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD             
154885;BNS 819-B02-R12-61-12-10                 
164916;BNS 819-D03-R16-100-10                   
182985;BNS 816-B04-NA-12-610-11                 
126275;BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD              
156057;BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S           
182584;BNS 819-B02-R12-72-10                    
126267;BNS 819-B02-R16-61-16-10                 
153632;BNS 819-B02-R16-61-30-10                 
135151;BNS 813-D08-L12-100-20-02                
129822;BNS 819-D04-D12-100-10-FD                
124378;BNS 819-B03-D08-40-11                    
157418;BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L           
124379;BNS 819-B03-D08-40-12                    
124380;BNS 819-B03-D08-40-13                    
155385;BNS 813-FD-60-183                        
124691;BNS 819-B03-D08-46-11                    
125506;BNS 813-FD-60-183-FD                     
128808;BNS 819-D04-D16-100-10                   
125492;BNS 813-FD-60-186                        
161007;BNS 819-D04-D16-100-10-FD                
124887;BNS 819-B03-D10-46-10                    
160892;BNS 813-FD-60-187                        
128678;BNS 813-FE-60-183                        
126188;BGL 10A-001-S 49                         
164759;BNS 819-B03-D12-61-12-10                 
155386;BNS 813-FD-60-186                        
164928;BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD              
161005;BNS 819-D04-E12-100-10-FD                
156461;BGL 120A-001-S49                         
160195;BNS 813-FE-60-186-FC                     
160886;BNS 813-FK-60-183                        
163197;BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S           
128311;BNS 813-FK-60-185                        
147900;BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R            
776206;BNS 518-160-D-11                         
151767;BNS 819-B03-D12-61-12-3B                 
183298;BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127            
156462;BGL 180A-001-S49                         
776207;BNS 518-160-R-11                         
156457;BGL 20A-001-S49                          
776208;BNS 518-160-W-11                         
130438;BNS 819-B03-D12-72-10     &nb

Balluff Vietnam – Đại lý phân phối thiết bị Balluff chính hãng tại Việt Nam
Balluff Vietnam là nhà phân phối các thiết bị chính hãng của Balluff ở Việt Nam. Khách hàng luôn an tâm về xuất xứ, chất lượng sản phẩm, giá thành thấp, giao hàng đúng hẹn cũng như đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi.

81200067;BNS 819-100-R-11-X4                      
11023990;C08F4A1-500-112                          
11002945;C08F-4A1-5002                            
182308;BNS 813-D03-D12-100-10-01-FD             
125194;BNS 819-100-R-13                         
11024021;C08F4B1-10K-112                          
125032;BNS 819-99-D-10                          
11023971;C08F4B1-10K-212                          
147890;BNS 819-99-D-10-S80                      
11024255;C12F4A2-500-122                          
125033;BNS 819-99-D-11                          
135637;BNS 819-B06-R12-72-10                    
11024023;C08F4B1-300-012                          
178449;BNS 819-99-D-11-FC                       
11003803;C08F-4B1-3001                            
11024025;C08F4B1-300-212                          
164850;BNS 819-99-D-12                          
C08F 4B1 5001   ;11024027
147889;BNS 819-99-D-12-S80                      
11002946;C08F-4B1-5002                            
125031;BNS 819-99-D-13                          
182268;BNS 819-X536-D06-D12-100-10-FD           
11024145;C12F3A2-10K-02                           
147891;BNS 819-99-D-13-S80                      
157818;BNS 819-99-D-W1Q                         
11024164;C12F3A2-300-020                          
182378;BNS 813-D03-L12-100-20-02                
11003842;C12F-3A2-3001                            
125030;BNS 819-99-K-10                          
11024172;C12F3A2-300-220                          
147887;BNS 819-99-K-10-S80                      
182599;BNS 819-B10-R12-72-10                    
125029;BNS 819-99-K-11                          
11003847;C12F-3A2-5001                            
128917;BNS 813-D03-R12-100-10-01                
126253;BNS 819-C02-D12-61-24-10                 
11024243;C12F3B2-10K-020                          
125027;BNS 819-99-K-13                          
11024266;C12F-3B2-10K1                            
147878;BNS 819-100-R-12-S80                     
125023;BNS 819-99-R-10                          
11024253;C12F3B2-10K-220                          
147853;BNS 819-99-R-10-S4                       
128428;BNS 819-D02-D12-100-10                   
128919;BNS 813-D03-R12-100-22-03                
147893;BNS 819-99-R-10-S80                      
125022;BNS 819-99-R-11                          
148604;BNS 829-D04-D16-100-10                   
127505;BNS 819-D02-D12-100-10-FD                
125021;BNS 819-99-R-12                          
125020;BNS 819-99-R-13                          
11023996;C12F3B2-500-020                          
161592;BNS 819-99-R-W1Q                         
11003890;C12F-3B2-5001                            
11024230;C12F3B2-500-220                          
182615;BNS 813-B02-D12-72-22-02                 
147929;BNS 813-B02-D12-61-A-12-02-FD-S80R       
124367;BNS 819-B02-D08-40-11                    
153605;BNS 819-B02-D08-40-13                    
127956;BNS 819-D02-D16-100-10                   
170896;BNS 813-99-K-49                          
124876;BNS 819-B02-D08-46-11                    
11024265;C12F4A2-10K-022                          
124896;BNS 819-B02-D08-46-3B                    
182278;BNS 819-D02-K16-100-10                   
124881;BNS 819-B02-D10-46-10                    
164895;BNS 819-B02-D10-46-11                    
159915;BNS 819-B02-D12-61-12-10                 
128424;BNS 819-D02-L12-100-10-FD                
182558;BNS 813-D04-L16-62-12-04                 
164926;BNS 819-B02-D12-61-12-10-FD              
137872;BNS 819-D02-L12-62-10                    
157049;BNS 819-B02-D12-61-12-10FDS80R           
11003775;C12F-4A2-3000                            
129842;BNS 813-D04-R12-100-12-04                
151777;BNS 819-B02-D12-61-12-3B                 
128430;BNS 819-D02-R12-100-10                   
11003865;C12F-4A2-3002                            
128484;BNS 819-D02-R12-100-10-FD                
126260;BNS 819-B02-D12-61-30-10                 
11003862;C12F-4A2-5002                            
126264;BNS 819-B02-D16-61-16-10                 
11024250;C12F4B2-10K-122                          
126158;BNS 819-B02-D16-61-30-10                 
11003860;C12F-4B2-10K2                            
164907;BNS 819-D02-R16-100-10-FD                
126353;BNS 819-B02-E12-61-12-10                 
128931;BNS 819-D03-D12-100-10-FD                
11023988;C12F4B2-300-022                          
135448;BNS 813-D05-L12-100-20-02                
11023985;C12F4B2-500-022                          
11023999;C12F4B2-500-122                          
147904;BNS 819-D03-D12-62-10-FD-S80S            
126288;BNS 819-B02-L12-61-12-3B                 
128374;BNS 819-D03-D16-100-10-FD                
124374;BNS 819-B02-R08-40-10                    
128378;BNS 813-D06-D12-100-10-01-FD             
147916;BNS 819-B02-R08-40-10-S80R               
129445;BNS 813-D06-D12-100-12-06                
124375;BNS 819-B02-R08-40-11                    
124376;BNS 819-B02-R08-40-13                    
164900;BNS 819-B02-E12-61-12-10                 
124879;BNS 819-B02-R08-46-11                    
182315;BNS 819-D03-L12-100-10-FD                
124880;BNS 819-B02-R08-46-13                    
124897;BNS 819-B02-R08-46-3B                    
128934;BNS 819-D03-R12-100-10-FD                
129870;BNS 813-D06-R12-100-12-06-FD             
154885;BNS 819-B02-R12-61-12-10                 
164916;BNS 819-D03-R16-100-10                   
182985;BNS 816-B04-NA-12-610-11                 
126275;BNS 819-B02-R12-61-12-10-FD              
156057;BNS 819-D03-R16-100-10-FD-S80S           
182584;BNS 819-B02-R12-72-10                    
126267;BNS 819-B02-R16-61-16-10                 
153632;BNS 819-B02-R16-61-30-10                 
135151;BNS 813-D08-L12-100-20-02                
129822;BNS 819-D04-D12-100-10-FD                
124378;BNS 819-B03-D08-40-11                    
157418;BNS 819-D04-D12-100-10-FD-S90L           
124379;BNS 819-B03-D08-40-12                    
124380;BNS 819-B03-D08-40-13                    
155385;BNS 813-FD-60-183                        
124691;BNS 819-B03-D08-46-11                    
125506;BNS 813-FD-60-183-FD                     
128808;BNS 819-D04-D16-100-10                   
125492;BNS 813-FD-60-186                        
161007;BNS 819-D04-D16-100-10-FD                
124887;BNS 819-B03-D10-46-10                    
160892;BNS 813-FD-60-187                        
128678;BNS 813-FE-60-183                        
126188;BGL 10A-001-S 49                         
164759;BNS 819-B03-D12-61-12-10                 
155386;BNS 813-FD-60-186                        
164928;BNS 819-B03-D12-61-12-10-FD              
161005;BNS 819-D04-E12-100-10-FD                
156461;BGL 120A-001-S49                         
160195;BNS 813-FE-60-186-FC                     
160886;BNS 813-FK-60-183                        
163197;BNS 819-B03-D12-61-12-10FES80S           
128311;BNS 813-FK-60-185                        
147900;BNS 819-B03-D12-61-12-10-S80R            
776206;BNS 518-160-D-11                         
151767;BNS 819-B03-D12-61-12-3B                 
183298;BNS 819-B03-D12-61-12-55-1127            
156462;BGL 180A-001-S49                         
776207;BNS 518-160-R-11                         
156457;BGL 20A-001-S49                          
776208;BNS 518-160-W-11                         
130438;BNS 819-B03-D12-72-10     &nb

Dữ liệu đang được cập nhật...